Barion Pixel

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Szolgáltató adatai (Adatkezelő):

Cégnév: Vip Car Rent Kft.

Székhely: 2161 Csomád, József A. utca 77/A.

Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 13 09 208859

Adószám: 28837587-1-13

 


Az Adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez fűződő érintetti jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását. Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyes adataik védelméhez fűződő jogait és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos adatvédelmi- és adatbiztonsági szabályzata, valamint egyéb más belső szabályzatai értelmében jár el. A tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő.

A VIP Car Rent Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 3. § 9. pontja értelmében vett Adatkezelőnek („Adatkezelő”) minősül, és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. Az Adatkezelőnek minősül az, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki a Weboldalt látogatja, a Weboldalon regisztrál, saját fiókot/identitást hoz létre, terméket vásárol, a Weboldalon szolgáltatást vesz igénybe, illetve megrendelést ad le („Felhasználó”).

Szolgáltatásnak minősül a VIP Car Rent Kft. által üzemeltett www.sportautovezetes.hu weboldalon biztosított minden szolgáltatás, mely a weboldalon elérhető („Szolgáltatás”).

A VIP Car Rent Kft. ezúton tájékoztatja Felhasználóit, Weboldalának látogatóit az általa a Weboldallal és szolgáltatásaival összefüggésben végzett adatkezelésekről, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési, technikai és védelmi intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik. Adatközlés harmadik fél felé az adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelynek részleteit az alábbi tájékoztató tartalmazza.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok az adatkezelés céljától eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő 5 nappal előre közzéteszi honlapján.

Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban kérése, kérdése merülne fel, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail címen: info@extremautosport.hu.

Tartalom:

ALAP INFORMÁCIÓK

A WEBOLDALON KERESZTÜL VÉGZETT ADATKEZELÉSEK, AZOK JOGALAPJA, CÉLJA, MÓDJA ÉS IDŐTARTAMA (HÍRLEVÉL KÜLDÉS, REGISZTRÁCIÓ ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE, SÜTIK HASZNÁLATA)

AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓKHIVATKOZÁSOK ÉS LINKEK

FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS A VEZETÉSI ALKALMAKON

VIDEÓ- ÉS KÉPFELVÉTEL KÉSZÍTÉS KÜLÖN MEGRENDELÉSRE A VEZETÉSI ALKALMAKON

ADATBIZONSÁG, INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI

ÉRINTETTI JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

ALAP INFORMÁCIÓK

Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

A Személyes adatok feldolgozását az Adatkezelő látja el.

Milyen érintetti jogaim és jogorvoslati lehetőségeim vannak?

Az Infotv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok hordozhatóságához való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga. Az egyes jogok részletes meghatározásait és bővebb információkat jelen tájékoztató „érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek” című részében olvashat.

A WEBOLDALON KERESZTÜL VÉGZETT ADATKEZELÉSEK, AZOK JOGALAPJA, CÉLJA, MÓDJA ÉS IDŐTARTAMA

ADATKEZELÉSEK

A Weboldal használatához, a böngészéshez nem szükséges megadni adatokat, ám a vásárláshoz legalább e-mail cím megadása szükséges.

A regisztrációhoz felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím megadása kötelező. Szabadon választható, hogy a regisztráló megadja-e telefonszámát, születési idejét és lakóhelyének irányítószámát.

Ha a Felhasználó a Weboldalon terméket vagy szolgáltatást vásárol, úgy az Adatkezelő a szerződési kötelezettségek teljesítése érdekében a Felhasználó alábbi adatait is kezeli: Felhasználó neve, címe, telefonszáma, cég esetén adószáma, vásárlás időpontja, vásárolt termékek darabszáma, kupon kód, kupon vételára, automatikusan generált azonosítószám. Amennyiben a Felhasználó ajándékba kívánja adni a vásárolt szolgáltatást, úgy a megajándékozott neve is adatkezelés alá esik.

A Felhasználó kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján, valamint a sütik (cookie-k) alkalmazásával az Adatkezelő a Felhasználó személyes jellemzőit, személyes preferenciáit és érdeklődési körét automatizált módon kezeli.

A hírlevél küldéséhez kapcsolódóan az Adatkezelő az érintett önkéntes hozzájárulása jogalapján kezeli az érintett nevét és e-mail címét.

HÍRLEVÉL KÜLDÉS

A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni a levél végén található linken keresztül.

A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

A hírlevél küldéséhez kapcsolódó adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a hírlevél feliratkozás során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást Ön a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a hírlevélre történő feliratkozás során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával.

Az adatkezelés célja a hírlevél Ön által megadott e-mail címére történő elküldésének biztosítása. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a hírlevél küldésre használja.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt, mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Időtartam:

Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről történő leiratkozásig tart. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni a levél végén található linken keresztül.

Hírlevélről történő leiratkozási szándékát jelezheti felént az autoselmenyek@gmail.com címen is, törölni fogjuk a rendszerből, következő alkalommal már nem kap hírlevelet, illetve a hírlevél alján is lehetőséget biztosítunk leiratkozásra, a LEIRATKOZÁS gombra kattintva.

Adatkezelés célja:

– Felhasználónak nyújtott tájékoztatás az sportautovezetes.hu fejlesztéséről, szolgáltatásairól, a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint az Extrém autósport hivatalos értesítéseiről;

– a Felhasználó részére ajánlatok eljuttatása.

REGISZTRÁCIÓ ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE

A Szolgáltatás megfelelő elvégzése során a személyes adatok kezelése a szerződés és szolgáltatás teljesítése miatt szükséges.

Az adatkezelés jogalapja egyéb esetekben a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulása ahhoz, hogy a Weboldal használata során az általa megadott, illetve a róla generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A hozzájárulást Felhasználó e-mail címének megadásával vagy a regisztráció alkalmával ad meg Adatkezelő számára. A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, melyre online van lehetőség az info@extremautosport.hu e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a Felhasználókat.

Az Adatkezelő és partnerei a Felhasználó által közölt személyes adatokat azon a jogalapon kezelik, hogy azok a szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek, valamint a VIP Car Rent Kft. és/vagy a Partnerek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. A Vip Car Rent Kft tájékoztatja Felhasználót, hogy amennyiben az adatfeldolgozók köre változik, úgy a Vip Car Rent Kft a mindenkori adatfeldolgozók részére jogosult adatokat továbbítani az adatkezelés céljának megfelelően. Az adatfeldolgozók körének megváltozásáról a Vip Car Rent Kft jelen adatkezelési tájékoztató módosításával közli Felhasználóval.

A Vip Car Rent Kft tájékoztatja Felhasználókat, hogy a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, vagy jogszabály felhatalmazása esetén más szervek, adatok közlése, átadása, tájékoztatás adása, iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkeresheti az Adatkezelőt. A Vip Car Rent Kft a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Vip Car Rent Kft szavatol azért, hogy a szolgáltatás igénybevétele során általa a Felhasználókról megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a weboldalra feltöltött, megosztott tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

Időtartam:

A Felhasználó által megadott adatokat az Adatkezelő addig őrzi, amíg azok törlését vagy a hozzájárulási nyilatkozat visszavonását Felhasználó nem kéri. A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely a Felhasználók azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását jogszabályok teszik kötelezővé, melyek jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott időtartamig kerülnek tárolásra. A jogi, törvényes vagy szerződéses tárolási kötelezettség alapján tárolt adatokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a rögzítéstől számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

SÜTIK HASZNÁLATA

Mi az a cookie, más néven “süti”?

A süti a kiszolgáló által meghatározott adatokat hordozó információcsomag, amit a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző a szervernek minden kérés alkalmával. A böngészők általában egyszerű szöveges fájl(ok)ban tárolják a sütiket (sütifájlok), így az egyes sütik a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetők lesznek.

A https://sportautovezetes.hu/ weboldalon az Adatkezelő sütiket használ a Felhasználók önkéntes hozzájárulása jogalapján.

Hogyan értesíti az Adatkezelő a látogatókat, és hogyan kéri hozzájárulásukat a sütik használatához?

Első látogatáskor a weboldalon, a képernyő felső részén felugrik egy “A weboldal sütiket használ” felirat arról, hogy a Weboldal a “A weboldal sütiket használ” felugró ablak “Részletek” almenüje alatt kategóriák szerint felsorolt sütiket használja, illetve egy link “A sütikről” almenü alatt, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet. Ön jogosult arra, hogy a Weboldal által ajánlott sütibeállításokat elfogadja vagy elutasítsa. Ön a sütibeállításokat később is jogosult módosítani. Hangsúlyozzuk azonban, hogy az egyes sütik elutasítása vagy az azt eredményező későbbi módosítás befolyással bírhat a Weboldal megjelenésére vagy használhatóságára.

A weboldalon alkalmazott sütik típusa

A https://sportautovezetes.hu/ weboldalon az Adatkezelő sütiket használ.

Az Adatkezelő tárhelyszolgáltatója:


Cég neve: DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-882068

Adószám: 13962982-2-42

Online elérhetősége: https://dotroll.com/hu

A Weboldalon használt sütiket a következő kategóriákba soroljuk, amely sütik részletes adatait “A weboldal sütiket használ” felugró ablak “Részletek” almenüpontjában olvashatja:

Elengedhetetlen sütik – Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Statisztikai sütik – Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

Marketing sütik – A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára.

Mik azok a harmadik feles sütik?

A Weboldal harmadik fél szolgáltatók sütijeit is használja, amelyekről alább olvashat bővebben. Az Adatkezelő nem felelős más külső weboldalak tartalmáért, működéséért és nem ellenőrzi a harmadik felek oldalait.

Hogyan ellenőrizheti / törölheti / távolíthatja el a sütiket?

A weboldalak megfelelő és felhasználóbarát működése érdekében a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a Weboldal működéséhez elengedhetetlen sütiket. A látogató ellenben a Weboldal első látogatásakor manuálisan elfogadhatja az ajánlott sütibeállításokat vagy módosíthat azokon. Az érintett hozzájárulásán alapuló sütik esetén ezen sütik alkalmazásának beállítása vagy az ajánlott beállítások elfogadása (engedélyezése) a vonatkozó adatkezeléshez adott hozzájárulás megadásának minősül. A Weboldal láblécében található “Cookie engedélyek visszavonása” feliratva kattintva ezt a hozzájárulását bármikor utólag is előhívhatja, ellenőrizheti, illetve törölheti (visszavonhatja), mely a vonatkozó adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának minősül. Az ilyen sütikkel kapcsolatos beállítások későbbi módosítása (például: kizárólag a feltétlenül szükséges sütik későbbi beállításával) szintén a vonatkozó adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának minősül.

AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE

Az adatokhoz az Adatfeldolgozó azon munkatársai férhetnek hozzá, akik a Felhasználónak az általa megrendelt szolgáltatással kapcsolatosan közvetlen tevékenységet végeznek.

A személyes adatokhoz hozzáférhetnek továbbá a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók, az ott megjelölt adatkezelési cél érdekében.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

A Vip Car Rent Kft szolgáltatásainak és működésének folyamatos fejlesztése érdekében időről-időre harmadik személyek („Külső szolgáltatók”) szolgáltatásait veszi igénybe, akikkel a Vip Car Rent Kft együttműködik.

A külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók. A Vip Car Rent Kft tájékoztatja Felhasználót, hogy amennyiben a külső szolgáltatók köre változik, úgy a Vip Car Rent Kft a mindenkori külső szolgáltatók részére jogosult adatokat továbbítani az adatkezelés céljának megfelelően. A külső szolgáltatók körének megváltozásáról a Vip Car Rent Kft jelen adatkezelési tájékoztató módosításával értesíti a Felhasználót.

A Vip Car Rent Kft az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatásai biztosítása érdekében fizetést biztosító külső szolgáltatókkal működik együtt (részletekről lásd az Általános Szerződési Feltételeket). A fizetést biztosító Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik.

Az adatok továbbítását követően az egyes adatfeldolgozók az adatkezelést külön-külön végzik. A Vip Car Rent Kft kizárólag az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseinek megfelelő harmadik személyeknek adja át az adatokat, de ezen harmadik személyek adatkezelésért felelősséget nem vállal.

Adatkezelő tárhelyszolgáltatója:


Cég neve: DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-882068

Adószám: 13962982-2-42

Online elérhetősége: https://dotroll.com/hu

HIVATKOZÁSOK ÉS LINKEK

Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját, mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS A VEZETÉSI ALKALMAKON

Az élményvezetési alkalmakon a Vip Car Rent Kft a résztvevőket mint érintetteket felelősségvállaló nyilatkozat megtételére kérheti az élményvezetési szolgáltatással kapcsolatos jogi felelősség rendezése céljából.

A felelősségvállaló nyilatkozatban megadott személyes adatok (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, jogosítvány szám / érvényességi idő, e-mail vagy telefonszám) kezelője a Vip Car Rent Kft Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása, a résztvevők (érintettek) felelősségvállaló nyilatkoztatása, és szükség esetén (felelősségvállaló nyilatkozatban meghatározottak be nem tartása esetén) kapcsolatfelvétel és –tartás, így az esetleges későbbi bizonyíték bemutatása. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely abban ölt testet, hogy a gépjárművet kizárólag olyan személy vezesse, aki megértette a vonatkozó szabályokat és felelősségvállaló nyilatkozatot tett.

Az adatkezelés időtartama: abban az esetben, ha a szolgáltatás rendben lezajlott, úgy az eseményt követő maximum 15 napig, egyéb esetben a jogvita jogerős lezárásáig kerül kezelésre.

Adattovábbítás kizárólag hatóság, bíróság részére és kizárólag az utóbbi esetben történik. Adatkezelő gondoskodik a nyilatkozat és az abban foglalt adatok megfelelő fizikai, logikai és adminisztratív védelméről, biztonságáról.

Az egyes érintetti jogok részletes meghatározásait és bővebb információkat jelen tájékoztató „érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek” című részében olvashat.

VIDEÓ- ÉS KÉPFELVÉTEL KÉSZÍTÉS KÜLÖN MEGRENDELÉSRE A VEZETÉSI ALKALMAKON

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő élményvezetési alkalmain az érintettek külön nyilatkozat útján igényelhetik az ő képmásukat tartalmazó „utat rögzítő kamera felvétel” vagy „vezetőt rögzítő kamera felvétel” rögzítését és számukra elektronikus úton történő elérhetővé tételét.

A kezelt személyes adatok: név, képfelvétel (ritkán hangfelvétel)

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de maximum 3 hétig. A felvételek linkjét az eseményt követő maximum 3 héten belül küldi meg az Adatkezelő a megrendelő részére, e-mail címére. Megnyitást követő 2-3 hétig letölthetők a felvételek.

Az egyes érintetti jogok részletes meghatározásait és bővebb információkat jelen tájékoztató „érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek” című részében olvashat.

ADATBIZTONSÁG, A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

Személyes adat csak a fentiekben részletezett tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az informatikai eszközök útján tárolt adatállományok tekintetében.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.

Adatkezelő ugyancsak gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő jelen szabályzattól tartalmilag és formailag elkülönülő szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján is gondoskodhat.

Adatkezelő munkatársai a jelen adatkezelési tájékoztatóban és egyéb, adatvédelemmel kapcsolatos belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban, utasításokban meghatározott, az adatbiztonság magas fokú érvényesülését biztosító rendben kötelesek eljárni.

Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársak megfelelő felkészítéséről.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem).

AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI

Az Adatkezelő kijelenti, hogy

az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el;
az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a munkatársak ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van;
gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét és előzetes tájékoztatás kötelezettségét;
a weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki;
az érintettek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki;
az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja;
a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében;
a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja;
a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más Adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek;
kizárólag Magyarországon végez tevékenységet, multinacionális vállalatlánchoz nem tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie és működtetnie nem szükséges;
személyes adatot harmadik országban lévő Adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít, nem ad át.
belföldi Adatkezelő részére történő adattovábbítás(ok)ról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat, ha jogszabály ilyeneket előír;
az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat, ha jogszabály ilyeneket előír.
az EU 2016/679 Rendelet 33. cikke alapján a személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettsége keletkezik a felügyelő hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé.
aAdatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott – megteszi a bejelentést a felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve;
ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
az Adatkezelővel jogviszonyban álló, nem adatfeldolgozási feladatot végző szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja;
megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.
ÉRINTETTI JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai Csomád, József A. utca 77/A. vagy e-mail-es elérhetőségre info@extremautosport.hu küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

Product added!
The product is already in the wishlist!